Aydınlatma Metni

İMİ EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

1. Amaç

Bu aydınlatma metni, İMİ Eğitim Kurumları A.Ş. (Şirket)’nin sahibi olduğu, işlettiği İMİ Koleji ve bağlı okulları ile işletmelerde kişisel verileri işlenen gerçek kişilere (ilgili kişi) "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” gereğince başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

2. Kişisel verilerin işlenmesi 

Kişiye ait verilerin  tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da  herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,  değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilebilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi içerir.

3. Veri sorumlusu :

Kişisel verilerin işlenmesi için Şirket yöneticileri, çalışanları, tüm mal ve hizmet sağlayıcılarımız ve danışmanlarımız nezdinde kişisel verilerle ilgili  veri sorumlusu İMİ Eğitim Kurumları A.Ş.’dir.

4. Hukuki sebepler :

Şirketimizde;

 1. Türk Ticaret Kanunu şirket ana sözleşmesi faaliyet konusu iş, işlem ve işbirliğinin kurulması ve yürütülmesi için ilişki kurulan ilgili gerçek kişilere ait veriler işlenebilir
 2. Başta T.C.Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuat gereği zorunlu olan kişisel veriler işlenebilir.
 3. Veriler Şirketçe tüm idari ve teknik önlemler alınmak kaydı ile işlem ihtiyacı sona erene kadar, mevzuatın amir olduğu hallerde en az yasal süreleri boyunca saklı tutulur.

Kişisel veriler; şirketin okullarının ve bağlı işletmelerin hizmetlerinden faydalanılabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, işlem ve hizmetlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilebilmesi, eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ürün ve hizmetlerden faydalanılması, kurumsal tanıtım, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yasal yükümlülüklerin karşılanması, sözleşmelerin yerine getirilmesi, mevzuatın amir hükümlerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesisi, öğrenci kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, amaca yönelik iş ve işlemler için istatistiki ve bilimsel bilgiler üretimi, finansman çalışmaları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri, talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme tesisi, idari ve hukuki iş ve işlemler ile işin ruhuna ve gereklerine uygun ve orantılı olmak üzere uygulamaya konulabilecek her türlü iş ve işlemin yönetilmesi sebebi ve  amacıyla işlenmektedir.

5. Kişisel verilerin toplanma yöntemi:

Veriler, Şirkete bağlı kurum, kuruluş ve iş birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları,  üyesi bulunduğu kamu ve özel bilgi-işlem portalları, hizmet alınan taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler ve benzeri veri kanalları aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yollardan toplanabilir.

6. İşlenen veya işlenebilecek kişisel veriler:

a) Öğrenci : 

Ad-soyad, T.C kimlik no, kimlik bilgileri, doğum tarihi ve yeri, yabancı uyruklular için pasaport bilgileri, ikamet adresi, telefon numarası, diğer iletişim bilgileri, fotoğraf, öğrenci numarası, görüntü ve ses kayıtları, sosyal medya ve e-posta ad ve adresleri, hobiler, etkileşimde bulunduğu kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, performans değerlendirme, K12 kullanıcı işlem kayıtları, fatura, mektup, davet yazıları, kılık kıyafet, idari ve hukuki cezalar, mahkumiyet, güvenlikle ilgili bilgiler, sağlık, tahlil sonuçları, geçirilen hastalıklar, kullandığı ilaçlar ve benzeri veriler

b) Öğrenci yasal temsilcisi

Ad-soyad, T.C kimlik no, kimlik bilgileri, doğum tarihi ve yeri, yabancı uyruklular için pasaport bilgileri, ikamet adresi, telefon numarası, diğer iletişim bilgileri, , görüntü ve ses kayıtları, sosyal medaya ve e-posta ad ve adresleri, K12 kullanıcı işlem kayıtları, fatura, banka hesap bilgileri ve dekontları, mektup, davet yazıları ve benzeri veriler

c) Ziyaretçi

Kimlik bilgileri, görüntü ve ses kayıtları ve benzeri veriler

d) Tedarikçi (kendisi, temsilcisi ve veya personeli gerçek kişi):

Ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik bilgileri, imza sirküleri, iletişim bilgileri, görüntü ve ses kayıtları, sosyal medya ve e-posta ad ve adresleri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi, araç plaka numarası, fatura, banka hesap numarası ve dekontları, taşınmaz tapusu ve benzeri veriler

e)   Öğretmenler

Ad-soyad, T.C kimlik no, kimlik bilgileri, doğum tarihi ve yeri, özgeçmiş, yabancı uyruklular için pasaport bilgileri ve çalışma izinleri, ikamet adresi, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, diğer iletişim bilgileri, fotoğraf, görüntü ve ses kayıtları, sosyal medya ve e-posta ad ve adresleri, hobiler, aile bilgileri, mülakat değerlendirme, performans değerlendirme, K12 kullanıcı işlem kayıtları, bordro, fatura, banka hesap bilgileri ve dekontları, kredi kartı ekstreleri, tahlil sonuçları, geçirilen hastalıklar, kullandığı ilaçlar ve benzeri veriler

f) İdari yönetici ve personel

Ad-soyad, T.C kimlik no, kimlik bilgileri, doğum tarihi ve yeri, özgeçmiş, yabancı uyruklular için pasaport bilgileri ve çalışma izinleri, ikamet adresi, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, diğer iletişim bilgileri, fotoğraf, görüntü ve ses kayıtları, sosyal medya ve e-posta ad ve adresleri, hobiler, aile bilgileri, K12 kullanıcı işlem kayıtları, bordro, fatura, banka hesap bilgileri ve dekontları, kredi kartı ekstreleri, tahlil sonuçları, geçirilen hastalıklar, kullandığı ilaçlar ve benzeri veriler

g) Hissedarlar

Ad-soyad, T.C kimlik no, kimlik bilgileri, doğum tarihi ve yeri, ikamet adresi, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, diğer iletişim bilgileri, fotoğraf, görüntü ve ses kayıtları, sosyal medya ve e-posta ad ve adresleri, bordro, banka hesap bilgileri ve dekontları, kredi kartı ekstreleri ve benzeri veriler

7. Açık rıza

Kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası olması yasal zorunluluktur. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ilgili maddesi gereğince aşağıda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, kişinin açık rızası aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması  
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 5. Verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi, kurum ve kuruluşlar

Hukuksal Sebepler maddesinde açıklanan iş ve işlemleri yerine getirebilme doğrultusunda kişisel veriler;

 1. Şirketimiz okulları ve bağlı işletmelerin hissedarları, yöneticileri, çalışanları, şirket görevlilerine; hukuk danışmanları, akademik, ticari, mali ve vergi danışmanı ve denetçilere; Şirketimiz faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmetler aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçiler, banka ve finans kuruluşları gibi özel kişi ve kurumlara;
 2. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların bağlı bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, mülki amir, yargı, güvenlik, diğer idari merciler gibi yetkili, amir kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya ilgili kişi açık rızasının olduğu kişi, kurum ve kuruluşlara;

kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak  yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

9. Kişisel veri sahibinin (İlgili kişi) hakları

İlgili kişi, kanunda yer alan aşağıdaki haklarının sağlanması için  Şirkete başvurabilir. Başvurularla ilgili detaylı bilgiye “KVKK Başvuru Formu”ndan ulaşılabilir.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel