İMİ Koleji Dil Politikası

İMİ KOLEJİ DİL POLİTİKASI

İMİ Koleji Misyonu 

İMİ Koleji, misyonunu (özgörevini) ; 

Çağdaş ve modern eğitim kurumları kurmak. Buralarda oluşturduğu yüksek kaliteli eğitim, öğretim ortamlarında ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insanları yetiştirmek.

olarak belirlemiştir.  

İMİ Koleji, misyonu gereği, anadiliyle eğitim ve öğretime, ayrıca yabancı dil öğretimine  önem verir. 

 
İMİ Koleji Dil Felsefesi

İMİ Kolejinin dil felsefesi, öğrencilerine;

anadilini geliştirme ve yeni dil öğrenme bilincini edinme,
farklı dilleri öğrenip, iletişim, evrensel bilgiye ulaşma, anlama ve öğrenme yeteneğini artırma yoluyla toplumsal gelişimin aktif ve üretken bir bireyi olma,
anadiline sahip çıkma, ikinci ve üçüncü dilini büyük özgüvenle kullanma,
anadili dışında öğrendiği ve uluslararası geçerlik belgeleriyle belgelendirdiği dillerde bilgi, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı ifade edebilme,
kültürel ve etnik farklılıkları anlama, kavrama ve saygı gösterme

temel niteliklerini kazandıracak bir dizi kurumsal anlayış ve yaklaşımlar bütünüdür.  

İMİ Kolejinde öğretim dili Türkçedir.

Anaokulundan liseye, anadilinin (Türkçe) öğretilmesi, korunması, geliştirilmesi için  bilimsel ve fiziksel altyapının oluşturulması yönetim kadrosunun önceliğidir. 

Her branştaki öğretmen, anadili bir dil öğretmeni gibi özenle ve doğru kullanır. 

Anadilinin öğretiminde  okul öncesi veli-okul işbirliği, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi  sırasında, okul-aile işbirliğine taşınır. Bu kapsamda öğrencinin,  ailesindeki tüm bireylerle iletişimini yaşam boyu öğrenme ilkeleriyle bütünleştirip sürdürmesi hedeflenir.   

Yazışma ve yazılı metinlerinde kullanılan dil ortaktır.  

İMİ Koleji, eğitim/öğretim kalitesini yükseltmek için işbirliği yaptığı kişi ve grupların da dilbirliğine katkısını arttırmak için “hizmet içi eğitim” planlamasını yapar.  Profesyonel işbirliği yapılan (servis, yemek, tabela vb )  işletmelerin yetkilileri dil öğretmenleri tarafından dilbirliği açısından bilgilendirilirler. Bu işletmelerin duyurularında kullanacakları dilin , İMİ Koleji Dilbirliği Uygulamalarındaki esaslara uygun olması sağlanır.

Her öğrenci geliştirdiği ve vazgeçmeyeceği  anadilinden  başka dilleri öğrenmeye teşvik edilir ve en az iki yabancı dilin öğretimi doğrudan programlanır. İngilizce öğretimi, anadili öğretimini ve geliştirilmesini engellemeyecek şekilde anaokulunda, ikinci yabancı dil öğretimi ortaokulda başlar.

Yabancı dil eğitim programı, hedeflenen öğrenci dil profili ihtiyaçlarına göre oluşturulur. İMİ Kolejinde, konuşma becerisini artırmak ve gelişmiş söyleyiş (telaffuz) düzeyine ulaşmak amaçlı, yabancı uyruklu öğretmenler çalışır. Öğrenciler, öğrenim gördükleri yabancı dilde uluslararası yeterlik sınavlarına katılım için yönlendirilir.  

Öğretilen yabancı dillerin konuşulduğu ülkelerle işbirliğine özen gösterilir. Yerel, ulusal ve uluslararası kültür etkinliklerine katılım sağlanır, desteklenir ya da düzenlenir.  

MEB müfredatının öngördüğü etkinliklerle birlikte temalı dış geziler, öğrenci değişim programları düzenlenir. Bu etkinliklerle öğrencilerin farklı dil ve kültürlerle tanışması sağlanır.

“Her öğretmen dil öğretmenidir” yaklaşımı gereği öğretmen ve çalışanların dil ve mesleki gelişimlerine katkı yapacak hizmet içi eğitim, seminer, atölye çalışmaları, konferans ve sempozyumlara katılmaları teşvik edilir. Yurtdışı katılımları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı koordinasyonunda yapılır. 

Yabancı dil bilgisi yeterli olmayan çalışana anadili dışında bir yabancı dilde asgari iletişimi sağlayabilecek duruma gelmesi için destek verilir.

Akademik Dil Kurulu

İMİ Koleji Dil Politikası Temel İlkeleri, kurumsal yaklaşım ve ortak anlayış çerçevesinde İMİ Koleji Akademik Dil Kurulu tarafından uygulamaya konur, denetlenir, geliştirilir, gerekli görüldüğünde değişiklikler yapılır. 

Kurulun uygulama işlevi “anadilini düzgün, doğru ve kurallarıyla yazan ve konuşan, anadilinde kendini  ifade edebilen; anadilini bilim ve edebiyat dili olarak  kullanacak  dil bilincine ulaşmış; uluslararası ilişki ve iletişim ihtiyacını aldığı yabancı dil eğitimiyle sağlayabilecek donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesine temel olacak kaynak, yöntem, plan, program ve eylemler belirlemektir”.

Akademik Dil Kurulu, kurucu temsilcisi, okul müdürleri, bölüm başkanları, dil öğretmenleri, bölüm temsilcisi öğretmenleri ile; ilkokul, ortaokul ve lisemizdeki velileri temsilen 3, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini temsilen 3 kişiden oluşur. Kurulun başkanı Kurucu Temsilcisidir.

Kurul, dil politikasını uygularken bireysel dil gelişiminde yapıtaşı olan anadilin yerel, folklorik zenginlik ve özelliklerine özel önem verir. Anadili ve yabancı dil kullanım becerilerinin yanında zengin yerel kültürün önemini ve etkisini  kavrayan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişiminin daha nitelikli olacağına inanır.

Okulun öğrenci, öğrenci yakınları, öğretmenler ve diğer çalışanlardan oluşan yaşayan bir organizma olduğu düşüncesi ile, kendisini bu kültürel zenginliğin doğal bir parçası olarak görür, korur, yaşamasına katkıda bulunacak kurumsal düşünce ve eylemler geliştirir. Bu amaçla yerel kültürü araştırmış, yerel ağız bilen, halk kültürüne hakim kişilerden bilgi ve görüş alır. Gerektiğinde kurul toplantılarına davet eder, ortak çalışmalar, etkinlikler düzenler

 

DİL POLİTİKASI PLANLAMA VE UYGULAMA ÇERÇEVESİ


Dil Profili :

İMİ Kolejinde hem öğretmen, hem öğrenciler için bir dil profili tanımlanır

Öğretmenler;

“Her öğretmen bir dil öğretmenidir” anlayışıyla eğitim dili Türkçe’yi dilbilgisi kuralına uygun olarak yazar, düzgün, açık, akıcı ve anlaşılır konuşur.
Türk öğretmenlerin anadili dışında İngilizce bilmeleri işe alımlarda tercih  nedenidir
Yabancı öğretmenlerde yabancı dil öğretim dillerinin anadili olması tercih nedenidir.

Öğrenciler;

Anadilini bulunduğu sınıf düzeyi ile uyumlu olarak dil ve yazım kurallarına uygun kullanır.
Yabancı dil öğretiminde dilin doğru ve kurallarına uygun kullanımının bilincidedir
Anadili ve öğrendiği yabancı dilin gelecek yaşamı boyunca gerek sosyal, gerekse iş ortamlarında etkili iletişim, bilgiye ulaşma, farklı kültürleri algı ve anlama, saygılı davranma, yaratıcılık, üretkenlik ve benzer nitelikler için en önemli araç olduğunun farkındadır.

Sınıf Kitaplığı ve Okul Kütüphanesi

Dil Politikası’nın uygulanmasında sınıf kitaplığı ve okul kütüphanesi vazgeçilmez dayanaktır.

Okul kütüphanesi, MEB Mevzuatının yanısıra UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Okul Kütüphanesi Rehberi’ndeki  önerilerden  de yararlanılarak kurulur, yönetilir ve geliştirilir.

Yönetim, her yıl kütüphane ve kitaplıkların geliştirilmesi, dil eğitimi/öğretimine yönelik referans merkez olabilmesine yönelik bütçe ve gelişim planlamasını yapar 

Sınıf kitaplıklarındaki kitaplar  öğrencilerin yaşlarına göre, çocukları ciddiye alan ve önemseyen somut örneklerden seçilir. Öğrenciye kitaplık kullanımı alışkanlığını edindirmek her öğretmenin önceliğidir.

Okul Kütüphanesinde anadili eğitimi, yabancı dil öğretimiyle ilgili değişik kaynak,  öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle okul çalışanlarımızın  kullanımına sunulur. Kaynak sağlanmasında öğrenci-öğretmen-veli talep ve önerileri değerlendirilir.

Kurumumuz Türkiye’de kütüphanecilik geleneğini sürdürenlerin yaşatmaya çalıştıkları kütüphane ve derneklerdeki bilgi birikiminden projeler geliştirilerek yararlanır, katkıda bulunur. Milli Kütüphane, Muğla ilçeleri Halk Kütüphaneleri, Türk Kütüphaneciler Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği, yerel yönetimlerin kütüphaneleri  ile işbirliği yapılır. İMİ Öğrencisi, okul kütüphanesi aracılığıyla okullarımızın öğrenci aldığı Milas, Bodrum ve Yatağan İlçe Halk Kütüphaneleri ile tanıştırılır, aktif üye olmaları için yönlendirilir.

Kütüphanede, çağdaş kütüphaneciliğin gerekleri yerine getirilir. Bilgi teknolojileri  kullanılır. Yerel, ulusal, evrensel bilgi kaynaklarına, referans kütüphanelerin kataloglarına ulaşım sağlanır. Okul kütüphanemiz aynı zamanda e-kütüphane  kapısıdır.

Öğrencilerimiz, nitelikli üniversite öğretiminin, üniversite kütüphanelerinden en iyi şekilde yararlanma ile mümkün olabileceğini okul kütüphanemizin üniversite kütüphaneleriyle oluşturacağı işbirliğinde yaşayarak öğrenir. Katalog tarama, belgeye ulaşma, açık ders araçlarıyla buluşma konusunda üniversite öncesinde bilgi ve deneyim sahibi olur. Katettiği her aşamada dünya ailesinin bireyi olmanın önemini kavrayacak bilgilere ulaşmasında kütüphaneden yararlanacağını bilir.

Okul kütüphanemizin veri tabanı, üniversite ve diğer kurumların veri tabanlarıyla veri alışverişine uygun hale getirilmesiyle öğrencilerimiz yaş gruplarına göre araştırma arama, veriye ulaşma pratiklerini, dolayısıyla dillerini de geliştirirler 

Kütüphanemizin bilişim altyapısı okulumuzun yörenin kültürel zenginliğini geleceğe taşıyacak gerek sözlü, gerek yazılı dil ve kültür projeleri gerçekleştirmeye de olanak sağlar. Esin kaynağı oluşturabilecek (yerel) belediye, ticaret odası, meslek odaları gibi kuruluşların yayınları, abone olmak yoluyla ilgilenen öğrencinin okumasına sunulur

Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimiz, dil eğitimlerine katkı sağlar. Bu çerçevede İMİ Okulları, Kurumsal Gönüllü Okuma Merkezi olmaya adaydır. Uluslararası nitelikte oluşturulacak sesli kitaplar ülkemizdeki merkezlerle dünyadaki merkezlere iletilir. Gönüllü velilerimiz de bu projenin doğal katılımcısıdır. 

Öğrencilerimiz,  engelliler için-engel durumlarına ve bilimsel önermelere göre-  Türkçe ve öğrenim gördükleri yabancı dilde sesli kitap üretmek için Milli Kütüphane ve üniversitelerin ilgili merkezlerinin desteğinde eğitim alırlar. Dil seviyelerine göre okuma yaparlar. 

Dil Politikası Kapsamında Görev ve Sorumluluklar 

Yönetici (Kurucu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurucu Temsilcisi, Müdürler, Müdür Yardımcıları) ; 

Okul Dil Politikasının uygulaması için kütüphane dahil, maddi manevi kaynak sağlar, Dil Politikasının tüm okul topluluğuna ulaştırılmasını, uygulanmasını gözetir.
Kurum içi yazılı ve sözlü iletişimde dili, okul topluluğunu oluşturan her bireye örnek olacak şekilde yüksek dil bilgisi, yazım kurallarında doğruluk, özen ve dikkatle kullanır 

Anadili ve Yabancı Dil Bölüm Başkanları ;

Dil eğitimi programlarının ve kaynaklarının planlanması, uygulanmasını yönetir 
Öğrencilerin dil gelişimleri ile ilgili kayıtlarını takip eder
Velilerin çocuklarının  dil gelişimi konusunda bilgilendirilmelerini sağlar, gerekiyorsa işbirliğine davet eder. 
Dil öğretmenlerinin mesleki gelişim programlarını düzenler
Tüm dil öğretmenlerini ölçme değerlendirme konusunda bilgilendirir, uygulamaları ve sonuçları takip eder.
Bölümündeki öğretmenlere proje üretebilmeleri için rehberlik eder.

Dil Öğretmeni ;

Öğrencilerin dinleme, konuşma, yazma, ve okuma becerilerinin gelişmesini sağlar
Dil gelişimi konusunda dönüt alabilmek için uygun ölçme değerlendirme teknikleri kullanır
Yabancı dil edinimi ve anadil gelişimi için Okul Dil Politikasını kullanır

Öğretmenler ;

Tüm iletişimlerinde anadilini akıcı, anlaşılır, yerinde doğru kullanır ve aktarır
Dil kural ve kullanımındaki değişim ve gelişmeleri takip eder, kullanımda uygular
Öğrenciden alınan yazılı belgelerdeki (ödev, yazılı sınav vb.) dilbilgisi yanlışlarının altını çizerek ve doğrusunu yazarak geri bildirim verir

Kütüphane Sorumlusu ; 

Kütüphane ortamını anadili ve yabancı dil gelişiminde okuma ve öğrenme için elverişli ve ihtiyacı karşılar hale getirir
Öğretmen, öğrenci ve tüm okul çalışanlarını, velileri okumaya teşvik eder. Okudukları kitapları değerlendiren yorumlar alır
Okul içinde belli dönemlerde Akademik Dil Kurulunun onaylayacağı kitap, yazar, şair tanıtımlarının yapılmasını sağlar, imza günleri düzenler
Süreli yayınların -tercihen sanal ortamda- alınmasını ve izlenmesini sağlar

Çalışanlar ;

İMİ Kolejinde görev yapan tüm çalışanlar gerek kendi aralarında ve gerekse öğrenci ile iletişimlerinde anadilini doğru, temiz, anlaşılır kullanırlar

Anadili Dil Eğitimi Planlaması/Uygulama

Anayasa, MEB Mevzuatı, İMİ Okulları Eğitim/Öğretim İlkeleri  nitelikli anadili öğretimini ve anadilinde eğitimi gerektirir. Bu çerçevede İMİ Okulları, anaokulundan liseye kadar her okulunda anadili öğretimine ve eğitimine üst düzeyde önem verir, kullanımına özen gösterir.

Anadili edinimi, bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerini edinmesi, dilin kurallarını bilmesi ve bunları uygulamaya geçirebilmesi Okul Dil Politikasının doğal önceliğidir. Planlama erken çocukluk döneminde okulla tanışan öğrenciden başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lisede evrensel okuryazarlık becerisini edinimine kadar uzanan süreci kapsar. Bu hedefe ulaşılmasında her kademedeki yetkili ve görevli sorumludur.

Okullarımızın tümünde dilbirliği esastır. İMİ Yönetimi, okul binalarındaki tabelalar da dahil anadili yazım kurullarına uyulmasını sağlar. Yazım kılavuzu esaslarına göre anadiliyle yazışmalar gerçekleştirilir. 

Dinleme öğretimi öğrencilerin yaşlarına göre pedagoji kurallarına göre yapılır. Çocuğun belleğine şiddet, gerilim, korku vb ögeler işleyen popüler kültür ürünlerinden sakınılır.

Bilişim teknolojisi  ürünlerin  insan yaşamını zorlaştıran değil kolaylaştıran aygıt olduğu erken çocukluk döneminde İMİ ile tanışan çocuklara öğretilir. Erken yaşta aşırı bilgisayar/cep telefonu kullanımının sakıncaları anlatılır. Bilişim teknolojisinden nitelikli yararlanılması durumunda analitik düşünme ve sorun çözme becerilerinin artacağı vurgulanır. Velilerimize, “anaokulu öğrencilerimiz de bilgisayar programı yapabilir” gerçeği dile getirilir.

Anadili planlamasında, Türk ve yabancı edebiyat yapıtlarının okunması, anlaşılması dil becerileri kullanılarak yazılı anlatıma dönüştürülmesi gerçekleştirilir. Türk ve dünya klasiklerinin okunmasıyla birlikte yorumlanması sağlanır. Bugünün yaşamıyla karşılaştırılması, önce sınıf ortamında daha sonra da okul genelindeki tartışma ortamlarında anadilinin tüm unsurları kullanılarak öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlarla ortaya konur

Anadilinin önemini vurgulamak için başka ülkelerden gelerek İMİ Koleji bünyesinde eğitici olarak görev yapan yabancı öğretmenlerin kendi anadilleri ve öğrendikleri dilleri de örnekleyebilecekleri ortamlar hazırlanır.
 
Görsel sanatların yerel, ulusal ve uluslararası örneklerinin öğrencilerimiz tarafından anlaşılması için okul merkezli etkinlikler düzenlenir.İMİ Öğrencisi, sanat metinleri de dahil olmak üzere her türlü metinde yerel, ulusal ve evrensel kültür, düşünce ögelerini belirlemenin ve ögeler arasındaki ilişkiyi kavramanın önemini bilir.

Hem bilgi biriktirme hem de bilgi üretme aracı olarak değerlendirilen yazının -yaş gruplarına göre- her İMİ Öğrencisi tarafından nitelikli olarak kullanılması hedefi doğrultusunda sınıf içinde anadili becerilerinin gösterildiği etkinlik/yarışma  düzenlenir.  İMİ öğrencisinin ilçe, kent, ülke  genelindeki edebi içerikli yarışmalara katılmaları teşvik edilir.  

Kurucu İMİ Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından, Akademik Dil Kurulunca belirlenecek kişi ya da kuruma iki yılda bir “İMİ Eğitim Kurumları Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü” verilir.   

Okuma Kültürü ve Kitap Okuma Alışkanlığının Geliştirilmesi  

İMİ Koleji , kitap okumanın, dili etkin, akıcı, edebi ve ustalıkla kullanma becerisini geliştirmekte birincil etken olduğunun bilinci ile öğrencilerine okuma kültürü kazandırmayı dil politikasının temel hedeflerinden biri olarak belirler. Okuma kültürünün İMİ öğrencisi için yaşam kültürüne dönüşmesi adına çalışmalar yapar. 

Sınıf Kitaplıkları  ve Okul Kütüphanesi dışında öğrencilerin ders saatleri dışında okul bahçesinde de kolaylıkla ulaşabileceği ve yanında, yakınında oturma grupları olan kitap kulübelerini yaşama geçirir. Bu kulübelerde öğrencinin okuyup geri koyabileceği ve belli aralıklarla güncellenen çeşitli günlük, haftalık, aylık yayınlar, kitaplar bulundurur. Bununla, öğrencinin kitaba sahip çıkma, özen gösterme ve kendinden sonra gelene temiz, yıpranmamış bırakma bilincini de geliştirmek amaçlanır.

Her yıl “Kütüphane Haftası” olan Mart ayının son haftası düzenlenen kitap sevgisi, okuma alışkanlığı, kütüphaneleri tanıtma etkinliklerinde  İMİ Koleji de yer alır. 

Milas merkez park bahçe açık alanlarında ya da Okulun bahçesinde,  merdivenlerinde, banklarda ya da kapalı etkinlik mekanlarında yüzlerce öğrenciyle, onlarca öğretmen, yönetici ve çalışanının, aynı anda kitap okuduğu “Kitap Okuyoruz” etkinliği yapılır. 

Okul Müdürlüğü koordinasyonunda İMİ Koleji öğrenci, öğretmen ve çalışanları Milas İlçe Kütüphanesi’ne üyelik için teşvik edilir.  Milas’ın kütüphaneye üye olan ve buradan en fazla ödünç kitap alarak okuyan öğrenci sayısına sahip olmak okullarımızın hedefidir

Kitap okumayla ilgili sayısal veri sürekli güncellenir. Eğitim/öğretim yılı sonunda okullarımızda kaç bin kitabın okunduğu ve okunan kitaplardaki sayfa sayısı iletişim yollarıyla duyurulur. 

Etkinlikler, Kutlama ve Anmalar

Okullarımızın beslendiği her yerleşim merkezi sosyal ilişki, doğa, tarım, tarih ve ticaret birikimi açısından çok zengindir. Dil eğitimi/öğretimi sürecinde öğrencilerimiz, yanıbaşlarındaki bu zenginliklerin içindeki buluşmaların merkezinde etkin olarak bulunmalıdır. Böylece kendilerini ifade etme becerileri ve özgüvenleri artar. İMİ Okulları bunun için okul-çevre ilişkisi içinde uygun girişimler, planlama ve uygulamalar yapar.

Kutlama ve anmalar öğrencilerin ulusal kimlik ve kültürlerini tanıyıp anladığı, şiirsel ve edebi aktarımlara birebir tanık oldukları anlandır. Ayrıca evrensel temalı gün/hafta etkinlikleri de dilin kullanım alanları ve sözcük dağarcığını artıran olgular olarak kabul edilir. Okullarımız etkinlik planlaması yaparken bu kazanımları üst düzeyde tutacak yaklaşım geliştirir, uygular

Münazaralar 

Münazara dil gelişiminin kanıtlanarak başarıya ulaşıldığı önemli bir etkinliktir. İMİ Koleji öğrencisi eğitim/öğretiminin her aşamasında sınıflardaki  münazara takımlarında yer almak zorundadır. İMİ Kolejinde nitelikli yabancı dil öğretimini seviyesi de birinci ve ikinci yabancı dillerde düzenlenecek münazaralarla ortaya konur. Münazara konuları öğrenci önerileri de dikkate alınarak belirlenir.  

Okul Münazara Takımı, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılır. Uygun koşullar oluştuğunda İMİ ULUSLARARASI MÜNAZARA YARIŞMASI   düzenlenir.

Okul Münazara Günleri’ndeki jüri belirlemesinde de katılımcılık ilkesi gözetilir. Öğretmen-öğrenci-veli-çalışanlar yarışma jürilerinin doğal katılımcılarıdırlar. 

Yabancı Dil Eğitim Planlaması ve Uygulamaları

İMİ Kolejinde; 
 
Yabancı dil öğretimi  anaokulundan liseye kadar her yaş ve okulun öznel koşulları da dikkate alınarak bir bütünlük içinde planlanır. Planlamada MEB Müfredatı, İMİ misyon, felsefe ve öncelikler, dikkate alınır.

Hedef yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil seçmeli olarak İspanyolca ve Almancadır. İngilizce anasınıfta, ikinci yabancı dil ortaokulda öğretilmeye başlanır.

Anaokulundan liseye kadar kesintisiz okuyan her öğrencinin İngilizcede Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre B2 Seviyesine ulaşması hedeflenir. (bkz  Ek:TABLO 01)

İngilizce ile anasınıfta tanışan öğrencilerimizin, 1. ve 2. Sınıflarda dil öğrenme stratejileri yardımıyla A1 seviyesine ulaşması için çalışmalar yapılır ve dil öğrenmeyi sevmesi sağlanır.

İMİ İlkokul ve Ortaokulda hedef yabancı dil İngilizcede ulaşılması planlanan akademik seviyeler şunlardır;

İMİ Anadolu Lisesi’nde İngilizce dilinde hedeflenen akademik seviyeler;

İMİ Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerimiz, Akademik yıl başında uygulanan  İngilizce Muafiyet Sınavını geçmeleri durumunda  9.Sınıfa devam ederler. 

Öğretim dili  ve İngilizce dışındaki ikinci yabancı dil öğretiminde temel hedef, öğrencilerin  kendilerini ifade edebilmeleri ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi A2 seviyesine ulaşmalarıdır.

Öğrencilik yaşamının bir döneminde buluşan öğrencilerin hedef yabancı dil düzeyi ve ikinci yabancı dil düzeyi, nitelikli seviye belirleme sınavlarıyla belirlenir. Öğrencinin durumuna  ve velisinin talebine göre, yaz tatiliyle hafta sonlarında tamamlama kursları düzenlenir.

Öğrenciler, uluslararası belge geçerliği olan yabancı dil sınavlarına girmeye teşvik edilir. 

Yabancı dil öğretiminde görsel, işitsel ve basılı eğitim malzemeleri özenle seçilir. Alımı gerçekleştirilir. Bilişim olanakları kullanılarak interaktif ödev yapma olanağı öğrenciye sağlanır. Veliler de interaktif olarak öğrencinin geldiği seviyeyi yabancı dil seviyelerine göre izler. Öğrencimiz ve velilerimiz  yabancı dil öğretmenlerimize , internet ortamında ulaşıp sorularını yöneltirler ve kısa sürede yanıt alırlar.

Yabancı dil ders kitaplarının edinilmesinde , uluslararası telif hakları ilkelerine sadık kalınır.

Okullarla ilgili bilgi duyurularının  (tabelalar, okulun resmi web sitesi,broşür vs) anadili ve öğretilen dillerle yazılmasına özen gösterilir. 

Yabancı dil öğretimi deneyimli Türk öğretmenlerin  yanısıra anadili İngilizce, İspanyolca veya olan yabancı öğretmenler tarafından  MEB mevzuatı  çerçevesinde gerçekleştirilir.

Uluslararası değişim programları sisteminin olanaklarından  olabildiğince fazla İMİ öğrencisi  yararlandırılır.  Sistemlerle ilgili veli bilgilendirmesi gerektiğinde bilgilendirme okulda düzenlenecek seminerlerle sağlanır. 

Anadili dışındaki dil öğretiminde de görsel sanatların öğretici özelliklerinden yararlanılır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise dönem  sonunda,  hedef yabancı dil olan İngilizce skeçler sahnelenir.

Öğrenciler, yaşlarına ve ilgili alanlarına göre, öğrendikleri yabancı dille sunum yapmaya teşvik edilir. Küresel sorunları, bilişim teknolojisi kullanılarak dünyanın değişik yerlerindeki öğrenci arkadaşlarıyla yüz yüze tartışırlar. Uluslararası İMİ Münazara Günleri  planlaması öğrenci topluluklarının ortak çalışmasıyla yapılır. 

Veliler, üniversite sisteminde yabancı dil uygulamalarıyla ilgili bilgilendirilirler. Yabancı dil geçerliğinin uluslararası sistemde ne anlama geldiği örneklerle aktarılır.

İMİ Öğrencisi, anaokulundan itibaren dil portfolyosu  tutar ve her öğretim yılı sonunda yaş grubuna göre aileleri, arkadaşları, öğretmenleriyle paylaşır.

Okula ara sınıftan kaydolan öğrenci okul yabancı dil düzey belirleme sınavına girer. Sınav sonucu dil düzeyi sınıfın mevcut düzeyi altında ise öğrencinin okul açılmadan önce, Okul Yabancı Diller Bölümünce hazırlanan yetiştirme programına katılması zorunludur. Farkı kapatamayan öğrenciye, okulun açılması ile birlikte ek ödevler verilir ve öğretmeni gerekli görüyorsa ek programlara katılır. 

Yabancı Dil Gelişimine Yönelik Ders Dışı Etkinlikler

Yaz Okulları :

İMİ Koleji, öğrencilerinin öğrendiklerini yerinde yaşayarak kullanabilmeleri ve yabancı dil bilgilerini daha da geliştirmeleri amacıyla Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenen yurtdışı yaz okulları programları konusunda öğrenci ve velileri bilgilendirir, katılacak olanları yönlendirir, önderlik eder.

Scrabble Kulübü :

İMİ Koleji, öğrencilerin yabancı dil sözcük dağarcıklarını ve konuşma becerilerini artırmalarına, dil bilgilerine zenginlik katmalarına ortam yaratacak bir Scrabble Kulübü kurar, okul içi ve il/ilçe bazında scrabble turnuvaları düzenler

Kültür Kulübü :

İMİ Koleji, öğrencilerinin müzik, sanat, edebiyat alanında değişik kültürleri tanımaları, araştırmaları, sahip oldukları becerilerini geliştirecekleri, yabancı dilde drama, sunu, şarkı söyleme, dans, şiir, öykü, tiyatro gibi çeşitli etkinlik ve gösterilerle paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak üzere Kültür Kulübü kurar, çalışmalar yapar. 

MUN (Model United Nations) – Model Birleşmiş Milletler Kulübü : 

MUN - Model United Nations, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından başka ülkelerin delegelerini temsilen canlandırıldığı, her yıl değişik ülkelerde düzenlenen ve gerçek dünya sorunlarının tartışıldığı model konferans etkinlikleridir. Konferans sonuç bildirgesi tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletlere gönderilir.

İMİ Koleji, dünya sorunları ile ilgilenen, daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen ve bu konferanslara katılmayı hedefleyen öğrenciler için kendilerini yetiştirip, geliştirebilecekleri bir MUN Kulübü kurar. Kulüp yönetmeliği hazırlayarak kulübe katılım, faaliyet konuları ile ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma vb koşulları belirler, çalışmalar yapar. 

Okutulacak Kitaplar ;

Anadilinde Kitaplar :

Okul, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre anadilinde okunacak kitaplar listesi belirler

Yabancı Dilde Kitaplar :

Okul, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yabancı dilde okunacak kitaplar listesi belirler. 


Ek : TABLO 01

Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel