Nitelikli Öğretmen

“İMİ Koleji, toplumlar için en büyük sermayenin nitelikli insan birikimi olduğunu bilir. Nitelikli insanın nitelikli ortamda, ancak nitelikli öğretmenlerle yetişebileceği felsefesiyle hareket eder. Öğrencilerinin sahip olduğu bilgi, beceri, düşünce, tutum ve davranış birikimlerini okula kayıt gününden mezuniyet gününe kadar, daha yüksek kapasitede ve daha geniş kazanımlara ulaştırmak için uğraş verir. Yerel ve geleneksel birikime evrensel bilgi ve deneyimleri de katarak yakın çevresine, ülkesine ve dünyaya yararlı, iyi ve çalışkan bireyler yetiştirmeye çalışır.” 

Nitelikli öğretmen hedefimizin temeli, öğretmenlerimizin okullarımızda mesleklerini yaparken İMİ Koleji’nin  “nitelikli insan yetiştirme” misyonu ile bir bütünlük içinde yeni bilgi, beceri, davranış ve tutumlar oluşturmaları ve bunu sürekli geliştirmeye istekli olmalarıdır. İnsanın tarihteki sosyal, kültürel ve teknoloji uygulama ve gelişimine bakıldığında insanın niteliklerini artırmanın sınırı yoktur. 

Bunu için öğretmenlerimizin; “dünyayı, bilişim çağı ve küreselleşme olgularını anlamış, ilgi alanları çok geniş, bilgiye ulaşabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerileri yüksek,  bilginin doğruluğunu analiz edip yeni sentezlere geçiş yapılabilen, ulaştığı sentezi özümseyip aktarabilen ve eyleme dönüştürerek eğitim öğretim ve üretimde verimli kullanılabilen” kişiler olmaları gerekiyor.

Alacakları ÖSEM eğitimleri ile öğretmenlerimizin şu yeterlik ve donanımda olmalarını ve bunları sürekli geliştirmelerini istiyoruz :

 • Nitelikli insan yetiştirmek üzere ortak bir kurumsal kültür, tutum ve davranış birliği oluşturabilmelerini,
 • Bilişim çağının gerektirdiği eğitimi veren bir okul yapılandırmanın ve yaşatmanın istekli ve heyecanlı paydaşları olmalarını,
 • Sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı, gelişime açık doğru bilgiye ulaşan ve yeni bilgi üreten kişiler olmalarını,
 • Nitelikli insan  yetiştirmek için sahip oldukları birikim ve yeterliklerini sınırsız artırmalarını,
 • Yerel ve dünya  sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişimi ile topluluklar ve toplumlar arasında ilişkiler ve etkileşimler hakkında tarih bilgisi içeren, yüksek bir genel kültüre sahip olmalarını,
 • Dünyayı değiştiren, tüm toplumlar üzerinde küresel etkileri olan buluş, icat ve keşifler hakkında bilgi sahibi olmalarını, önemli olay ve kişilerin kısa biyografilerini bilmelerini,
 • Sanat, müzik, edebiyat alanında temel küresel bilgiyi edinmelerini, çağdaş uygarlık yolunu aydınlatan, dünyayı değiştiren, etkileyen önemli olay ve kişilerden haberdar olmalarını, kısa biyografilerini bilmelerini,
 • Öğretmenlerimizin gelişmiş, çağdaş ülke insan ve insan grupları arasındaki birarada yaşama, hak, hukuk, bireye saygı toplumsal yaşam, işbirliği, paylaşım olgularını araştırmalarını, karşılaştırmalarını ve sorgulamalarını,
 • Özbakım, nezaket ve görgü kurallarını bilip özümsemelerini ve uygulamalarını,
 • Alanlarında, gelişmiş ülke standartlarını aşan düzeyde iyi  yetişmiş, bilgi ve uygulama becerilerini kazanmış olmalarını, öğretecekleri konu ve yöntemlerinde uzman olmalarını,
 • Türkçeyi doğru konuşmalarını ve okumalarını, hatasız yazım kuralları kullanarak yazma, yüksek dilbilgisine sahip olmalarını,
 • Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyebilecek, öğrenme kapasite ve yöntemlerini gözeten gelişim programları uygulayabilecek bilgi ve beceride olmalarını,
 • Sınıf yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmalarını,
 • Öğrenciler arasındaki bireysel, ekonomik ve kültürel farklılıklardan kaynaklanabilecek olası öğrenme ayrışmalarına fırsat vermeyecek, giderebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını,
 • Öğrencilerin öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme ve uygulama  becerilerini geliştirecek, öğrenciye ve konuya özgü yol ve yöntem oluşturabilmelerini,
 • Öğrencilerin gelişimlerini birebir değerlendirebilme, gelişimin sürekliliğini sağlayacak performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yol ve yöntemlerini oluşturabilmelerini,
 • Öğrenciye yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı yaratacak, öğrenmeye aktif katılımlarını sağlayacak, aralarında öğrenme odaklı etkileşim ortamı yaratacak, cesaretlendirici, özgüveni artırıcı, demokratik öğrenme ortamları yaratmabilmelerini,
 • Öğretilecek konulara ve müfredata uygun fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişim ve öğretim etkinliklerini planlayabilmelerini,
 • Öğrencilerin öğrenme kapasitesi ve veriminin,  sağlık ve mutluluğunun artmasını etkileyecek meslektaş ilişkileri, aile ve yakın çevre ile ilişki ve iletişimi kurma, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlere katılımı yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini,
 • Öğrencileriyle saygıya dayalı iletişim kurmalarını, aralarındaki etkileşimi ve birlikte çalışmayı  destekleyici  sözel, bedensel ve medya iletişim tekniklerini etkili kullanmabilmelerini,
 • Medya okur yazarı olmalarını. Dijital teknolojiyi kullanabilmelerini,
 • Yerel ve uluslararası, kendi alanında oluşan bilimsel ve akademik gelişmeleri izlemelerini, bilimsel araştırma ilgi ve becerisine sahip olmalarını,
 • Demokrasi kavram, kurumları, değerleri  ve işleyişi, insan hakları hakkında evrensel bilgi sahibi olmalarını
 • Analitik-eleştirel düşünce becerisine sahip olma, olayları başkalarının bakış açısından görebilme, karşıt görüşleri analiz edebilme, düşünce ve bilgi kaynaklarını araçlarını ve amaçları sorgulayabilmelerini, empati kurabilmelerini,
 • Yüksek ve etkili doğa ve çevre bilincine sahip olmalarını,
 • Öğretmenliğin bir yaşam boyu öğrenme işi olduğu inancına, her bilgiyi ve olguyu araştıran, sorgulayan, analiz eden bir yaşam anlayışına sahip olmalarını,
 • Öğrencinin ailesine, yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa yararlı olacak, uluslararası platformlarda özgüvenle kendini ifade edecek, tutunacak ve üretken olacak birikime sahip olmasına odaklanmalarını,
 • Mesleğini yaparken zamanını iyi ve verimli kullanmanın, öğrencinin zamanını iyi ve verimli kullanması anlamına geldiğini bilmelerini,
 • Meslek hayatına yeni atılan deneyimsiz öğretmenlerimizin eksiklerini gidermiş,  bilişim çağına insan yetiştirmeye hazır olmalarını,
 • Deneyimli öğretmenlerimizin nitelik ve yeterliklerini bilişim çağı gereklerine ulaştırabilmiş olmalarını istiyoruz
Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel