Think First then dream thats your real power

Önce düşle sonra düşün İşte bu senin gerçek gücün

 

Kısa Açıklama 

Dünyanın hızlı değişimi eğitim ortamında birçok yenilik ve öğretici yöntemi beraberinde getirmektedir..Eğitimsel öğrenme ortamlarındaki öğrenme materyallerinin doğası, öğrencilerin doğası ile uyumlu olmalıdır. Öğrencilerin çevresindeki problemleri İçseleştirerek bu problemlere çözüm yolu bulması ve öğrenme verimliliği ancak bu şekilde olabilmektedir. Projemizin amacı, öğrencilerin ders içeriğini web ile sunarken, öğrenmeleri gereken dijital becerileri (dijital kimlik, dijital kullanım, dijital duygusal zeka, dijital iletişim, dijital medya-okuryazarlık) kazanmalarına katkı sağlamaktır . Her ay ders içeriği web 2 araçlarıyla oluşturulacak, web 2 araçlarının çeşitliliği artacak, öğrencilerimizin dijital becerileri gelişecek ve dijital dünyada etkin bir şekilde kullanılacaktır. Proje etkinliklerini STEM , Web 2, Kodlama ve oyunlar ile destekleyerek süreçte öğrenilen bilgileri yaşam becerisine çevirerek öğrenme verimliliklerine katkı sunacağız. 

The rapid change of the world brings along many innovations and instructional methods in the educational environment. The nature of learning in educational learning environments must be compatible with the nature of teaching. This can learn because students can find solutions to these problems and learn by internalizing them. The aim of our project is to contribute to the acquisition of digital skills (digital identity, digital usage, digital emotional intelligence, digital communication, digital media-literacy) that they need to learn while providing education courses on the web. Course content will be created with web 2 tools, the variety of web 2 tools will increase, the skills of our students and their skills will be used effectively in the digital world. By supporting project activities with STEM, Web 2, Coding and games, we will contribute to learning efficiency by transforming the information learned in the process into life skills.

Hedefler 

Öğrencilerin  dijital içerik oluşturmasını sağlamak, 

Teknolojiyi öğrencilerin aktif olarak kullanmasını sağlamak

Öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmek ve hayata hazırlamak.
Öğrencilerin ilgilerini bilim ve teknolojiye çekmek..

 Sorumluluk almak.

 Öğrencilerin sunum yapmasını teşvik etmek.

 İletişim becerilerini sağlamak.
Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek.

Öğrencilerin bir ürün ortaya koymasını sağlayarak mutlu olmalarına yardımcı olmak.
Günlük hayatta kullanılabilecek beceriler geliştirmek.
Öğrencilerin dijital beceri uygulamaları geliştirmelerini sağlamak,
Dijital becerilerin geliştirilmesi
Öğrencilerin dijital içerik oluşturmasını sağlamak

Teknolojinin öğrenciler tarafından aktif kullanımı Teknolojiyi entegre etmek
Eğlenceli öğrenme ve öğretme
Tasarım becerilerini geliştirmek
Farklı proje ortakları arasında iletişim ve işbirliği kurmak

Goals

To enable students to create digital content,

To enable students to use technology actively

Developing students' life skills and preparing them for life.

 To attract students' interest to science and technology.

 Take responsibility.

 To encourage students to make presentations.

 To provide communication skills.

To develop students' creativity.

Helping students to be happy by creating a product.

To develop skills that can be used in daily life.

To enable students to develop digital skills applications,

Developing digital skills

Enabling students to create digital content

Active use of technology by students Integrating technology

Fun learning and teaching

Developing design skills

Establishing communication and cooperation between different project partners

 

 ÇALIŞMA SÜRECİ

 Toplantı anketimizi doldurun.

 Proje logomuzu Tagul ve proje posterimizi Canva uygulaması ile hazırlayıp padlette paylaşalım.
Proje anketimizi doldurmak.
İletişim bilgilerimizi doldurma,
Proje Haberleri,
Web 2 araçları ile şehir tanıtımlarının oluşturulması
Tüm ortaklar tarafından dijital kimlik ve dijital kullanım becerileri ile ilgili tarafların fikirlerini alarak yüklenmesi.
Dijital İletişim: İletişim kurmak için Twinpace ile öğrencilerle iletişim kurun, ortak bir proje tanıtımı yaparak yüklemek .
Dijital medya okuryazarlığı: Su teması üzerinden web 2 araçlarıyla su tüketimi  farkındalığı oluşturma  ve soruna çözüm yolu bulma

Su kahramanımız oluşturup öğrenci oylaması

Su kahramanımız,  Su ile ilgili çalışmalarımızı e kitap ile canlandırır.

Suyun geri dönüşümü ile ilgili STEM çalışması

Dijital Duygusal Zeka: Empati ile ilgili karikatür çalışmaları yapmak, animasyon içeren web 2 araçları kullanmak, oluşturulan eserlerin e-kitap işbirliği ile sunumu
Mayıs: Proje değerlendirme anketi web sitesi, e-kitap, e-dergi oluşturacağız.

WORKING PROCESS

 Fill out our meeting questionnaire.

 Let's prepare our project logo with Tagul and our project poster with Canva application and share it in the padlette.

 Filling out our project questionnaire.

 Filling our contact information,

 Project News,

Creating city promotions with Web 2 tools

Uploading by all partners by taking the opinions of the parties about digital identity and digital usage skills.

Digital Communication: To communicate with the students via the Twinpace, upload a joint project by introducing it.

Digital media literacy: Creating awareness of water consumption and finding a solution to the problem with web 2 tools on the water theme

Create our water hero and vote students

Our water hero enlivens our work on Water with an e book.

STEM study on water recycling

Digital Emotional Intelligence: Cartoons about empathy, using web 2 tools containing animation, presentation of the created works in collaboration with e-books

May: We will create a project evaluation survey website, e-book, e-journal.

Beklenen Sonuçlar

Öğrencilerimizin güncel su sorunlarına  farklı bakış açıları geliştirerek, dijital içeriklerle ve STEM çalışmalarıyla  çözüm yolları üretirken  dijital beceriler geliştirmelerine katkı sunmak .

Expected Results

To help our students develop digital skills while developing different perspectives on current water problems, creating solutions with digital content and STEM studies.


Toder
Türkiye Özel Okullar Derneği
Özdebir
Özder
Cambbridge
© Copyright 2016 | İMİ Koleji | Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım Mavipiksel